s
       

   Home �  Polityka Prywatności
 


Witryna. Witryna World Wide Web (�Witryna�) jest prowadzona przez Visonic Sp. z o.o. (�Visonic�), sp�k� zarejestrowan� zgodnie z obowi�zuj�cym polskim prawem, maj�c� swoj� siedzib� w Warszawie, przy ulicy Smole�skiego 2. Visonic  Sp. z o.o. jest sp�k� zale�n� Visonic LTD - Izrael  oraz integraln� cz�ci� grupy Visonic.

Znaki Handlowe oraz Klauzula Zrzeczenia si� Odpowiedzialno�ci. Visonic, logo Visonic oraz wszystkie nazwy produkt�w pojawiaj�ce si� na naszych witrynach internetowych s� znakami handlowymi i/lub znakami s�ownymi i/lub znakami us�ugowymi b�d�cymi w�asno�ci� firmy Visonic LTD - Izrael, jej sp�ek zale�nych lub afiliowanych, przy czym �aden znak handlowy, znak s�owny, znak us�ugowy, ani �adna licencja nie s� udzielane w zwi�zku z materia�ami umieszczonymi na jakiejkolwiek witrynie internetowej Visonic b�d� Visonic LTD. Nic, co jest zawarte w niniejszym dokumencie nie mo�e by� interpretowane jako nadanie przez domniemanie lub estopel* jakiejkolwiek licencji na jakikolwiek patent, znak handlowy lub inne prawa w�asno�ci intelektualnej Visonic lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Visonic nie deklaruje ani nie zapewnia, �e jakiekolwiek u�ycie informacji zamieszczonych na witrynie nie naruszy jakiegokolwiek ww. patentu, znaku handlowego lub innego prawa w�asno�ci intelektualnej Visonic lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

 Dok�adno�� informacji. Visonic podejmie uzasadnione dzia�ania celem upewnienia si�, �e tre�� niniejszej Witryny jest dok�adna i aktualna. Firma nie sk�ada �adnych o�wiadcze�, nie zapewnia, ani nie gwarantuje, �e tre�� Witryny jest dok�adna, pe�na, adekwatna, miarodajna, odpowiednia lub maj�ca zastosowanie do jakiejkolwiek szczeg�lnej sytuacji, lub sytuacji powi�zanej witryny jakiejkolwiek strony trzeciej. Zawarto�� witryny jest przeznaczona tylko do  cel�w informacji og�lnej oraz public relations i nie ma na celu udzielania porad, sk�adania jakiejkolwiek oferty. O�wiadczenia sk�adane na forum Witryny nie s� miarodajne, ani w odniesieniu do inwestycji, ani pod jakimkolwiek innym wzgl�dem. Visonic wyklucza w mo�liwie najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wszelk� odpowiedzialno�� (z wyj�tkiem odpowiedzialno�ci na wypadek �mierci lub uszkodzenia cia�a) wynikaj�ca z uzyskania przez Pa�stwa dost�pu do Witryny ��cznie z (bez ogranicze�) wszelkimi stratami lub szkodami wynik�ymi z powo�ywania si� na ww. o�wiadczenia. Visonic zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania wed�ug swojego uznania, o ka�dym czasie i bez uprzedniego powiadamiania, wszelkich dokument�w, informacji lub innego rodzaju tre�ci umieszczonych na �amach Witryny, ��cznie z dost�pno�ci� niekt�rych element�w us�ug, baz danych oraz tre�ci Witryny. Visonic mo�e r�wnie� na�o�y� ograniczenia na pewne cechy Witryny, us�ugi, lub ograniczy� dost�p do cz�ci lub ca�o�ci Witryny bez uprzedniego powiadomienia i podejmowania jakiejkolwiek  odpowiedzialno�ci.        

Ochrona danych. Wszelkie informacje, kt�re Pa�stwo przeka�� do Visonic (�Dane�) zostan� wprowadzone do bazy danych i przetworzone przez nas do cel�w marketingowych, bada� rynkowych, �ledzenia danych ze sprzeda�y, kontaktowania si� z Pa�stwem, lub wys�ania Pa�stwu publikacji. Visonic mo�e r�wnie� ujawni� dane w obr�bie swojej grupy sp�ek swoim doradcom zawodowym oraz agentom w ww. celach.  Przekazuj�c nam Dane, tym samym wyra�aj� Pa�stwo zgod� na ich przechowywanie i wykorzystywanie przez nasz� firm�. Wyra�aj� Pa�stwo r�wnie� zgod� na to, aby w ww. celach Pa�stwa Dane by�y przekazywane do biur i komputerowych sk�adnic danych dzia�aj�cych poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym, gdzie nie b�d� podlega�y przepisom o ochronie danych. W niekt�rych przypadkach mo�emy pobra� od Pa�stwa informacje, kt�re nie s� mo�liwe do osobistego zidentyfikowania. Przyk�adem takich informacji mo�e by� rodzaj Przegl�darki Internetowej u�ywanej przez Pa�stwa, rodzaj u�ywanego przez Pa�stwa komputerowego systemu operacyjnego oraz adresy IP wszelkich naszych witryn lub og�osze�. Je�eli nie chc� Pa�stwo przekaza� swoich danych osobowych, prosimy tego nie robi�.

Zrzeczenie si�. Witryna jest przeznaczona tylko do cel�w informacyjnych. Pa�stwo uznaj� i wyra�aj� zgod� na to, aby wszelka tre�� witryny by�a udost�pniana na zasadzie �BEZ GWARANCJI� oraz �W MIAR� DOST�PNO�CI�, przy czym nasza firma zrzeka si� wszelkich wyra�nych i domniemanych gwarancji (��cznie z, lecz bez ograniczania si� do wszelkich gwarancji domniemanych pokupno�ci lub przydatno�ci do okre�lonego celu). Tre�� Witryny mo�e zawiera� wady, wirusy, b��dy, problemy, narusza� prawa w�asno�ci intelektualnej, lub mie� inne niedoci�gni�cia. Visonic LTD - Izrael i jej sp�ki afiliowane, ��cznie z wszystkimi dostawcami tre�ci oraz handlowcami, wyra�nie zrzekaj� si� i nie b�d� ponosi�y �adnej odpowiedzialno�ci za wykorzystywanie przez Pa�stwa jakichkolwiek informacji lub innych tre�ci witryny w niej umieszczonych. Visonic LTD i Pa�stwo niniejszym zrzekaj� si� wszelkich roszcze� z tytu�u jakichkolwiek szk�d po�rednich, bezpo�rednich, specjalnych, przypadkowych lub wt�rnych (��cznie ze szkodami z tytu�u utraty dzia�alno�ci gospodarczej, utraty zysk�w, proces�w s�dowych lub podobnych szk�d) poniesionych z jakiegokolwiek powodu w zwi�zku z korzystaniem z Witryny.

 

* Zasada estopel. Instytucja estopel polega na tym, �e pewne faktyczne zachowania pa�stwa na p�aszczy�nie mi�dzynarodowej s� wyra�nie akceptowane przez inne pa�stwa, kt�re opieraj�c si� na tego rodzaju post�powaniu zmieniaj� swoje zachowanie, ewentualnie mog� te� ponie�� szkod�.


Do g�ryStrona g��wna      Kontakt      Polityka Prywatności      Mapa strony      Produkty