s
       

   Home »  Nota prawna
 


Witryna. Witryna World Wide Web („Witryna”) jest prowadzona przez Visonic Sp. z o.o. („Visonic”), spółkę zarejestrowaną zgodnie z obowiązującym polskim prawem, mającą swoją siedzibę w Warszawie, przy ulicy Smoleńskiego 2. Visonic  Sp. z o.o. jest spółką zależną Visonic LTD - Izrael  oraz integralną częścią grupy Visonic.

Znaki Handlowe oraz Klauzula Zrzeczenia się Odpowiedzialności. Visonic, logo Visonic oraz wszystkie nazwy produktów pojawiające się na naszych witrynach internetowych są znakami handlowymi i/lub znakami słownymi i/lub znakami usługowymi będącymi własnością firmy Visonic LTD - Izrael, jej spółek zależnych lub afiliowanych, przy czym żaden znak handlowy, znak słowny, znak usługowy, ani żadna licencja nie są udzielane w związku z materiałami umieszczonymi na jakiejkolwiek witrynie internetowej Visonic bądź Visonic LTD. Nic, co jest zawarte w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako nadanie przez domniemanie lub estopel* jakiejkolwiek licencji na jakikolwiek patent, znak handlowy lub inne prawa własności intelektualnej Visonic lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Visonic nie deklaruje ani nie zapewnia, że jakiekolwiek użycie informacji zamieszczonych na witrynie nie naruszy jakiegokolwiek ww. patentu, znaku handlowego lub innego prawa własności intelektualnej Visonic lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

 Dokładność informacji. Visonic podejmie uzasadnione działania celem upewnienia się, że treść niniejszej Witryny jest dokładna i aktualna. Firma nie składa żadnych oświadczeń, nie zapewnia, ani nie gwarantuje, że treść Witryny jest dokładna, pełna, adekwatna, miarodajna, odpowiednia lub mająca zastosowanie do jakiejkolwiek szczególnej sytuacji, lub sytuacji powiązanej witryny jakiejkolwiek strony trzeciej. Zawartość witryny jest przeznaczona tylko do  celów informacji ogólnej oraz public relations i nie ma na celu udzielania porad, składania jakiejkolwiek oferty. Oświadczenia składane na forum Witryny nie są miarodajne, ani w odniesieniu do inwestycji, ani pod jakimkolwiek innym względem. Visonic wyklucza w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wszelką odpowiedzialność (z wyjątkiem odpowiedzialności na wypadek śmierci lub uszkodzenia ciała) wynikająca z uzyskania przez Państwa dostępu do Witryny łącznie z (bez ograniczeń) wszelkimi stratami lub szkodami wynikłymi z powoływania się na ww. oświadczenia. Visonic zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania według swojego uznania, o każdym czasie i bez uprzedniego powiadamiania, wszelkich dokumentów, informacji lub innego rodzaju treści umieszczonych na łamach Witryny, łącznie z dostępnością niektórych elementów usług, baz danych oraz treści Witryny. Visonic może również nałożyć ograniczenia na pewne cechy Witryny, usługi, lub ograniczyć dostęp do części lub całości Witryny bez uprzedniego powiadomienia i podejmowania jakiejkolwiek  odpowiedzialności.        

Ochrona danych. Wszelkie informacje, które Państwo przekażą do Visonic („Dane”) zostaną wprowadzone do bazy danych i przetworzone przez nas do celów marketingowych, badań rynkowych, śledzenia danych ze sprzedaży, kontaktowania się z Państwem, lub wysłania Państwu publikacji. Visonic może również ujawnić dane w obrębie swojej grupy spółek swoim doradcom zawodowym oraz agentom w ww. celach.  Przekazując nam Dane, tym samym wyrażają Państwo zgodę na ich przechowywanie i wykorzystywanie przez naszą firmę. Wyrażają Państwo również zgodę na to, aby w ww. celach Państwa Dane były przekazywane do biur i komputerowych składnic danych działających poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym, gdzie nie będą podlegały przepisom o ochronie danych. W niektórych przypadkach możemy pobrać od Państwa informacje, które nie są możliwe do osobistego zidentyfikowania. Przykładem takich informacji może być rodzaj Przeglądarki Internetowej używanej przez Państwa, rodzaj używanego przez Państwa komputerowego systemu operacyjnego oraz adresy IP wszelkich naszych witryn lub ogłoszeń. Jeżeli nie chcą Państwo przekazać swoich danych osobowych, prosimy tego nie robić.

Zrzeczenie się. Witryna jest przeznaczona tylko do celów informacyjnych. Państwo uznają i wyrażają zgodę na to, aby wszelka treść witryny była udostępniana na zasadzie „BEZ GWARANCJI” oraz „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, przy czym nasza firma zrzeka się wszelkich wyraźnych i domniemanych gwarancji (łącznie z, lecz bez ograniczania się do wszelkich gwarancji domniemanych pokupności lub przydatności do określonego celu). Treść Witryny może zawierać wady, wirusy, błędy, problemy, naruszać prawa własności intelektualnej, lub mieć inne niedociągnięcia. Visonic LTD - Izrael i jej spółki afiliowane, łącznie z wszystkimi dostawcami treści oraz handlowcami, wyraźnie zrzekają się i nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Państwa jakichkolwiek informacji lub innych treści witryny w niej umieszczonych. Visonic LTD i Państwo niniejszym zrzekają się wszelkich roszczeń z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich, bezpośrednich, specjalnych, przypadkowych lub wtórnych (łącznie ze szkodami z tytułu utraty działalności gospodarczej, utraty zysków, procesów sądowych lub podobnych szkód) poniesionych z jakiegokolwiek powodu w związku z korzystaniem z Witryny.

 

* Zasada estopel. Instytucja estopel polega na tym, że pewne faktyczne zachowania państwa na płaszczyźnie międzynarodowej są wyraźnie akceptowane przez inne państwa, które opierając się na tego rodzaju postępowaniu zmieniają swoje zachowanie, ewentualnie mogą też ponieść szkodę.


Do góryStrona główna      Kontakt      Nota prawna      Mapa strony      Produkty